Sistemi otvaranja svetlosnih kupola i traka
Protivpožarno otvaranje kupola i traka radi odimljavanja

U slučaju požara, kada je potreban odvod toplote i dima, ugrađuje se efikasan sistem koji je osetljiv na povišenje temperature.

Protivpožarno otvaranje pomoću ampule CO2

Protivpožarno otvaranje pomoću pneumetskog cilindra
Mehanizam je sastavljen od opruge i posebne temperaturne ampule koja služi kao zatvarač. Kada se temperatura u prostoru poveća na 70° ili 90° C ampula eksplodira i aktivira oprugu koja gurne klipnjaču, a ova zatim otvori kupolu do ugla od 105°. Mehanizam je namešten na mostni nosač koji služi kao nosač cilindra i koji kod pravilne montaže omogućava pravilan ugao otvaranja. S obzirom na dimenziju svetlosnog elementa upotrebljavaju se različite dužine cilindara.

Za još veću sigurnost na nosač ampule moguće je ugraditi i poseban detonator koji povežemo s požarnom centralom objekta, a zatim u slučaju požara postupak otvaranja aktiviramo ručno. Pomoću mostnog nosača na jedan svetlosni element možemo ugraditi kombinaciju sistema za provetravanje i sistema za odvod toplote i dima.

Električno otvaranje pomoću elektromotora i tastera

Električno otvaranje pomoću elektromotora na raspolaganju je u različitim izvedbama. Najčešće se upotrebljava el. motor 230 V koji omogućava bočno podizanje do visine 300 mm i namenjen je isključivo za provetravanje. Za veći ugao otvaranja upotrebljavaju se 24V motori sa zupčastom letvom dužine 350, 550, 750 ili 1000 mm.
Ako mehanizme opremimo dodatnim mostnim nosačima za motor, koji omogućavaju prikladnu montažu, a ujedno povećavaju ugao otvaranja do 105°, oni postaju prikladni i za otvaranje u slučaju požara. 24V motori mogu se povezati s postojećom požarnom centralom i ostalim elementima sigurnosti u objektu. Motorom upravljamo pomoću rezervnog prekidača kojim prozor možemo otvoriti, zatvoriti ili ga podesiti na željenu poziciju. Konačno zatvaranje i zaustavljanje je automatsko.

Mogućnost dogradnje senzora za kišu i vetar

Za sve sisteme sa električnim otvaranjem moguće je dograditi senzor radi automatskog zatvaranja kupola ili traka u slučaju vetra ili kiše.